မိမိ Facebook အေကာင့္က အခ်က္လက္ေတြကို တစ္ျခားသူမျမင္ေအာင္ တစ္ေနရာထဲမွာ အကုန္ပိတ္ထားနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၅)
မိမိ Facebook အေကာင့္မွ အေရးႀကီးတဲ့
⏩ ဖုန္း နံပါတ္
⏩ Gmail
⏩ ေမြးသကၠရဇ္
⏩ ေနရပ္လိပ္စာ အစရွိတာေတြကို တစ္ျခားသူမျမင္ေအာင္ တစ္ေနထဲမွာ ပိတ္ထားနည္းပါ ...
လိုအပ္ရင္ေတာ့ ေအာက္မွာ ေလ့လာၾကည့္ပါ ...

အသံုးလိုရင္ Share ထားနိုင္ပါတယ္။