မိမိအေကာင့္ကို ဘယ္သူ Login ဝင္သြားလဲကိုၾကည့္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၇)
မိမိ Acc ကို ဘယ္သူ Login ဝင္သြားလဲကိုၾကည့္ၾကမယ္။ လုပ္လဲထားသင့္တယ္..
အခ်ိန္မွိီ သိရတာေပါ့..မပင္ပန္းရင္ လုပ္သာထား...


#အိုင္တီဖိုးခြါး နည္းပညာ