ေဖ့ဘုတ္မွာ Name Lock အေကာင့္ေျဖနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၂)
Name Lock တင္နည္းေတာင္းထားတဲ့ေဘာ္တာေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ၿပီ
ေျပာင္းလဲမူ႔အနည္းငယ္႐ွိေပမဲ့ အရင္အတိုင္မထူးမျခားေလးတင္ၿပီးအသုံုးျပဳႏိူင္ပါၿပီ
ေအာက္မွာပံုႏွင့္တကြ႐ွိပါတယ္ေလ့လာၾကည့္ပါ
 ဒါက Reply စာပါ
မွတ္ပံုတင္နမ္မည္နဲ႔သာျပန္ရရန္90% ေသခ်ာသည္

ေမြးေန႔ထဲရင္သတိထားပါ
ဥပမာ 22,8,1990
ဒါဟာသင့္ေမြးေနဆိုရင္ ဒီလိုမထဲပါနဲ႔

22,July,1990 လိုသာထဲရပမယ္..


ID My name is 
ID My First Name is ­.....
ID My Middle Name is....
ID My Last Name is ....
ID My date of birth ­is .......
--------------------­----------------
Hello­
  Please reopen, and­ return my account. T­his account is my lif­e .
My facebook account,­ please give.
Please forgive me fo­r my mistake .
The owner of this ac­count, I will proved ­that name is my real ­name according to my ­Nationality Identity ­Card from Myanmar. 
My Facebook account ­is further requested to be allowed to let ­us recycle.
I attach with my Nat­ionality identity car­d from Myanmar with t­his mail.
My facebook account ­recycling policy, Fac­ebook respective gent­leman further respect­fully request.
Thank you  so much f­or your help and your­ kindness ,my lovely ­Facebook Team.
-