ဖုန္းနံပါတ္ေတြနဲ႔ ေမြးေန႔ေတြ Onlyme ထားနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၁)
ဖုန္းနံပါတ္ေတြ နဲ႔ ေမြးေန႔ေတြ Onlyme ထားနည္း။

ေမးတဲ့ေဘာ္တာေတြအတြက္အဆင္ေျပမွာပါ။
အသစ္ေသာသူမ်ားအတြက္ပါ။

Credit: ITPOEKAR