ေဖ့ဘုတ္မွာ Mp3 Liveလႊင့္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၁)
Audio Go Live ( သို႔မဟုတ္ )Mp3 Go Live
လႊင့္နည္း မသိေသးေသာသူမ်ားအတြက္ပါ
ၾဆာေတြ ေက်ာ္ပါခင္ဗ်ာ
Credit: ေမာင္ရင္ မိုက္ကန္းသည္