ဖုန္းနံပါတ္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ အေကာင့္မ်ားစြာဖြင့္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၁)
ေမးထားတဲ့ေဘာ္တာေတြအတြက္ အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္..
(1) www.facebook.com ကိုသြားပါ
(2) New Account ကိုဝင္ပါ
(3) ဖုန္းနံပါတ္ေနရာမွာ ထည့္ေပးရမွာက နံပါတ္အတုတစ္ခုထည့္ေပးပါ.. အားလုံးၿပီးရင္
SingUp လုပ္ေပးပါ
(4) Code ေတာင္းပါေလ့မယ္ ဖုန္းနံပါတ္အတုမွာ..
ဒီေနရာမွ Use another number ကိုကလစ္ေပးပါ
(5) Thailand. ေနရာကိုကလစ္ပါ မိမိနိုင္ငံအလိုက္ေရြးပါ.
Phone Number ေနရာမွာ မိမိကိုဖြင့္ခြင့္မေပးတဲ့ နံပါတ္ထည့္ပါ..(သင့္ဖုန္းနံပါတ္)
ၿပီးရင္ Chang ေပးပါ
(6) ႀကိမ္ေသ Code 5 လုံးလာပါေလ့မယ္
ဒါဆိုရင္ Code ထည့္ၿပီး Chang လိုက္တာနဲ႔ အေကာင့္တစ္ခု ရနိူင္ပါသည္....
Credit: ITPOEKARLAY