ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ Search History ေတြ ရွင္းလင္းနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၀)
ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ search history ေတြ ဖ်က္ပစ္ သို႔မဟုတ္ ရွင္းလင္း ေပးမယ့္ အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ခ်က္ေလးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ Search history ရွင္းလင္းဖို႔ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ရိုးရွင္းနည္းလမ္းအတိုင္း လုပ္သြား႐ုံပါပဲ။