ေဖ့ဘုတ္ Page မွာ ေအာ္တိုစာျပန္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၄)
Facebook မြာ Page လုပၴားတ့ဲသူေၾတ ရြိၾကလားဗ္
Facebook က Page သံုးတ့ဲသူေၾတၾတက္ Auto စာ်ပႏၲ့ဲနၫ္းကိုေပးထားပါတယ္။
မိမိတို ့ Page ကို စာပို ့လာတ့ဲသူေၾတကို ေအာၱိဳစာ်ပႏၲ့ဲနၫ္းကိုု သံုး်ပီး ေအာၱိဳစာပို ့ထားရေငၼကာင္းဘူးလား
Page လုပၴားတ့ဲသူေၾတၾတက္ ေလ့လာလို႔ေရအာင္ ပံုေလးေၾတနဲ ့ရြင္း်ပထားပါတယ္။

ဒါဆိုရင္ ေအာကႅင့ၼြာ ေလ့လာၾကၫ့္လိုက္ေနာ္
Page Apk မရွိေသးရင္ ဒီမွာ ေဒါင္းယူပါ