ေဖ့ဘုတ္ ID Lock ေျဖနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၀)

Facebook အေကာင့္န္ေတြ ID Lock က်ၿပီး Log Out ခ်ေနတဲ့ Mobile User ေတြတြက္ မိမိမွတ္ပုံတင္ (သို ့) ပစ္စပို ့ တို ့နဲ႔ ID Lock ေျဖတဲ့ နည္းေလးကို ပုံနဲတကြ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္
Ref.ရခိုင့္လြင္ျပင္