ေဖ့ဘုတ္မွာ Group ေထာင္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၃)
Facebook Group ဆိုတာကို အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ Facebook တြင္ အဖြဲးအစည္းအလိုက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သူငယ္ခ်င္းေတြ အခ်င္းခ်င္း အဖြဲ ့လိုက္စာကားေျပာခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိစိတ္ဝင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ Group မ်ားတြင္ မၽွေဝခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္ ေလ့လာခ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း စတဲ့အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ Facebook Group ကိုအသုံးျပဳေလ့ရွိၾကပါတယ္။
မိမိကိုယ္တိုင္လည္း Facebook Group ကိုျပဳလုပ္ၿပီး ေထာင္ထားနိုင္ပါတယ္။

Facebook Group ျပဳလုပ္နည္းမသိေသးေသာသူမ်ားတြက္ အေသးစိတ္ကို ေအာက္မွာလက္ေတြ႕ရွင္းျပေပးထားတာကို ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။