ေဖ့ဘုတ္ Group ဖ်က္နည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၃)
ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ Facebook Group ကို မလိုအပ္ေတာ့လို ့ ျပန္ဖ်က္ခ်င္တဲ့ သူမ်ား ႏွင့္ Group ဖ်က္နည္းေတာင္းဆိုထားသူမ်ားတြက္ တင္ေပလိုက္ပါတယ္

Group ဖ်က္နည္းကို Screenshot ပုံမ်ားတြင္ရွင္းျပေပးထားပါတယ္