ေဖ့ဘုတ္ Disable Lockေျဖနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၁၀)
Facebook မွာ Disable Lock က်ခဲ့ရင္ ေျဖနည္းပါ။
ပုံေလးေတြၾကည့္ၿပီး အေသးစိတ္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္။
Ref: Original Upload