ေဖ့ဘုတ္မွာ ရာသီဥတုအေျခအေန ၾကည့္ရွုနည္း

in Facebook အသံုးျပဳနည္း (၂)
Facebook ကေန ရာသီဥတု အေျခအေနကို လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ၾကည့္နိုင္ပါၿပီ။
Facebook Version အသစ္ေတြမွာ မိမိေနထိုင္ရာ ေဒသရဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေန ေကာင္းမေကာင္း  ၾကည့္လို႔ရေနပါၿပီ။
ပုံေလးေတြၾကည့္ၿပီး လိုုက္လုပ္ၾကည္ေနာ္။